خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
کاربرانی که با تلفن همراه وارد سایت میشوند ، چنانچه که بخواهند به انجمن سایت، ثبت نام،چت روم و قسمت های دیگر دسترسی پیدا کنند د ر کادر (برو به) که در صفحه مشاهده میکنید ، جستجو کنید >>
خانه » رمان جدید » دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste
دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

تایپ رمان    

دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

از ﺗﻪ دل ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎي ﮔﺮدش و ﻟﭙﺎي ﭘﺮ و ﭘﯿﻤﻮﻧﺶ ﻣﯽ ﺧﻨﺪم، ﻣﯽ ﺧﻨﺪه . – اﻣﺸﺐ اﺟﺮا داري؟ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻪ . – ﻧﻪ ﻧﺪارم .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﻠﻨﺎرم ﺑﯿﺎد ﻣﯽ رﯾﻢ . ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﻢ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳﺮش زدم رو ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدوﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﻪ اش، ﻫﻤﻮن ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪي ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ از روش ﺑﻪ آدم ﻟﺒﺨﻨﺪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﻦ . – ﺑﺎﺑﺎت ﻫﻨﻮزم ﺷﺎﮐﯿﻪ ﻧﻪ؟ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﻣﯽ زﻧﻪ . – وﻟﺶ ﮐﻦ؛ اون ﻫﯿﭻ وﻗﺖ راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ . ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎي ﻣﻬﺮﺑﻮن و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯿﺶ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﻨﺪازم و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . – ﻣﻦ ﺑﺮم ﺳﯿﺎ .دﯾﮕﻪ داره دﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ . اﺧﻤﺎش ﻣﯽ ره ﺗﻮ ﻫﻢ . – ﺑﺎزم ﻣﯽ ﺧﻮاي ﺑﺮي اون ﺟﺎ؟! زﻫﺮ ﺧﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻢ . – ﻣﮕﻪ ﭼﺎره اي ﻫﻢ دارم . ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯿﺸﻪ . – اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﻪ؟ !دﺧﺘﺮ داري ﺧﻮدت رو از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮي .از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎ اون ﺟﺎ رو ﻫﺮ ﺷﺐ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮات ﺑﺎزي در ﻣﯿﺎرن .ﻣﮕﻪ ﺟﻮﻧﺖ رو از ﺳﺮ راﻫﺖآوردي؟ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدي ﺧﻮﻧﻪ . – اون ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺼﻔﻪﺷﺒﻪ؟! – ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎزده ﺷﺐ ﺑﺮاي ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎي ﺑﯿﺴﺖ و دو، ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟! ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺪم .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ، واﻗﻌﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﻮدش، ﮔﻠﻨﺎر، ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ؛ ﻣﺠﺒﻮرم، ﯾﻪ اﺟﺒﺎر زﯾﺒﺎ . ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻢ . – ﺳﯿﺎ اﺧﻤﺎت رو ﺑﺎز ﮐ.. .ﻣﺠﺒﻮرم، ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟ – ﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ، ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻤﺖ . ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽ زﻧﻢ . – اﻣﯿﺪوارم ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯽﻣﺘﺮو ﺷﻠﻮﻏﻪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻢ .ﺳﺮم رو ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ دم و ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ .ﺑﻐﻞ دﺳﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻦ و ﭼﺎﻗﯿﻪ ﮐﻪ ﻏﺮﻗﻪ ﺗﻮي ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺗﻮي دﺳﺘﺶ .ﺗﻮي دﻟﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﻣﯽ زﻧﻢ .ﯾﺎد ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎدر ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﺶ اﺷﮏ ﺗﻮي ﭼﺸﻤﺎش ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :”دﺧﺘﺮ رﻧﮓ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﺒﻮد؟!” ﺧﻮب رﻧﮓ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﮏ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﻼ آدم ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺒﮏ دارن .ﺑﻪ دﺧﺘﺮ اﺧﻢ آﻟﻮدي ﮐﻪ ﮐﺘﺎب زﺑﺎﻧﺶ رو ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﻢ اﻓﺘﺎد .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮم ﺳﻨﮕﯿﻨﻪ، اﻣﺎ اون ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮم ﮐﻪ ﺗﻮ آﯾﻨﻪ دﺳﺘﯽ داره ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻪ ﺳﺒﮑﻪ؟

 

دانلود فایل pdf

باکس دانلود
  امتیاز 4.20 ( 10 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  *

  code

  
  نودهشتیا
  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است