باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
خانه » دانلود رمان عاشقانه » دانلود رمان جدید امانت عشق pdf
دانلود رمان جدید امانت عشق pdf

دانلود رمان جدید امانت عشق pdf

دانلود رمان جدید امانت عشق

دانلود رمان جدید امانت عشق

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب : اﻣﺎﻧﺖ ﻋﺸﻖ f.khosrav ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : i ﻣﻮﺿﻮع : ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺼﻞ اول : ﺑﺎزم ﻣﺜﻞ ﻫﺮ روز ﺻﺪای ﻣﺎﻣﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ: . ﭘﺎﺷﻮ دﺧﺘﺮ ﻧﮑﻨﻪ ﻣﯽ ﺧﻮای ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯽ ؟ ﭘﺎﺷﻮ ﻣﺪرﺳﺖ دﯾﺮ ﺷﺪ … ﺷﺮاره… – ﺷﺮاره ﺑﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم.ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم.اوﻣﺪم ﺗﻮ آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻨﻪ از ﻗﯿﺎﻓﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم.دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﻢ رو ﺷﺴﺘﻢ و رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻣﺎن اﯾﻨﺎ . – ﺳﻼم!ﺳﻼم! . ﺳﻼم ﻣﺎﻣﺎن ﺟﺎن – ﻣﺎﻣﺎن . ﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰم – ﺑﺎﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪی ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاری ﻋﻤﻢ ﻣﺪرﺳﻪ داره ﻧﻪ؟ – آرش – ﻧﮕﺮان درس و ﻣﺸﻘﻢ ﺷﺪی ﯾﺎ ﺧﻮدم ﺑﺮادر ﺟﺎن؟ – ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎﻻ اﯾﻨﺪﻓﻌﻪ اﮔﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاد ﺣﻠﻮا رو اﻓﺘﺎدﯾﻢ. اوﻣﺪم ﺟﻮاﺑﺶ رو ﺑﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﮔﻔﺖ:ﺑﺲ ﮐﻦ دﯾﮕﻪ آرش ﺟﺎی ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﺘﻪ؟اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﭼﯿﻪ؟ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ، داره ﺑﻪ ﺧﺪا !ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ دو ﺗﺎ؟ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺑﺬارم ﺑﻪ ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﻮن ﺷﺪﯾﻦ اﺧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﯾﻪ زﺑﻮن ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ واﺳﻪ آرش در آوردم و ﻧﺸﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺎ.ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رو ﺧﻮردم و ﺳﺮﯾﻊ آﻣﺎده ﺷﺪم و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاﻓﻈﯽ رﻓﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ. *** از در ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪم ﺗﻮ اﺗﺎق ﺳﺮاﯾﺪار ﻣﺪرﺳﻪ: – ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻼم ﺑﺎﺑﺎ!ﭼﻪ ﻃﻮری؟ﺻﺒﺢ زﯾﺒﺎی ﺑﻬﺎرﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ!

متنی از رمان::

ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻼم.دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﻮن ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﻧﺪاری دﺧﺘﺮ ﺟﻮن! – ﺑﻬﺎرم ﺑﺎﻵﺧﺮه از راه ﻣﯽ رﺳﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر. ﺧﻨﺪه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ دادم و رﻓﺘﻢ.داﺷﺘﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رو ﻣﺮور ﻣﯿﮑﺮدم و در ﮐﻼس رو در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮم ﺗﻮی ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﺑﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﻪ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﺦ ﺑﻠﻨﺪی از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪم .ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺧﻮدش از ﺧﻨﺪه ﻏﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد. – دﯾﻮوﻧﻪ ﻧﻤﯿﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮم اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﯿﻮه ﻣﯿﺸﯽ؟ – ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺴﻬﺎ ﻧﺪارم! ﭼﻪ ﻗﺪر از ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ رو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮن! – از ﺟﻠﻮی در دﯾﺪﻣﺖ ﺑﺎز ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﯿﺬاﺷﺘﯽ!ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﻪ ﻣﺮدی زورت رو ﺑﻪ ﻫﻢ وزن ﺧﻮدت ﺑﺮﺳﻮن! – ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﺮو ﺑﭻ ﺑﻬﻢ ﺳﻼم ﮐﻨﻦ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ .ﺑﻌﺪ روم رو ﮐﺮدم ﺑﻪ ﯾﻠﺪا و رﯾﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﻨﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدن!ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﻮن ﺳﻼم ﮐﻨﻢ؟ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻦ؟ ﺳﻼم– رﯾﺤﺎﻧﻪ . ! ﻧﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻼم – ﯾﻠﺪا ﺧﻮﺑﻪ رﯾﺤﺎﻧﻪ آدم ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻧﻪ ﯾﻠﺪا!ﺑﻌﺪا ﺣﺴﺎﺑﺘﻮ ﻣﯽ رﺳﻢ!راﺳﺘﯽ ﺳﻮده ﮐﻮ؟ﻧﯿﻮﻣﺪه؟ . ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده – ﭘﺮﯾﺴﺎ دوزارﯾﻢ اﻓﺘﺎد و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎش اﯾﻨﺎ دﻋﻮاش ﺷﺪه اﻣﺎ ﭼﻮن ﺟﺰ ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﺮی دﺑﯿﺮﻣﻮن ﺑﺤﺚ و ﺧﻨﺪه رو ﺗﻤﻮم ﮐﺮدﯾﻢ. ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ رو از ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ زور ﺗﻤﻮم ﮐﺮدﯾﻢ.زﻧﮓ ﮐﻪ ﺧﻮرد ﻣﺜﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎ ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﻣﯽ ﺷﻦ رﯾﺨﺘﯿﻢ ﺑﯿﺮون.ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻠﻮی در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮا ﺑﻮد! رﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺘﯽ و ﺧﺪاﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﭘﺮی و رﯾﺤﺎﻧﻪ و ﯾﻠﺪا راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ راه ﺑﻮدم ﭼﻮن ﮐﻠﯽ ﺳﻮژه ﺧﻨﺪه داﺷﺖ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﺮﮐﺮه ﺧﻨﺪه ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ راه ﭘﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﻣﻮن رو ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﯾﻢ

 

دانلود فایل pdf

پیشنهاد:

دانلود رمان جدید امانت عشق pdf

دانلود رمان جدید عشق با طعم جدایی pdf

دانلود رمان فانوسی برای شب|کاربر نودهشتیا panteasa

دانلود رمان پیامک دردسرساز|کاربر نودهشتیا amir_over

دانلود رمان احساس نا آشنا|کاربرنودهشتیامژگان ناصری کیا

منبع:romankade.com
2+
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

درباره admin :

*


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
Code Center Code Center