كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
کاربرانی که با تلفن همراه وارد سایت میشوند ، چنانچه که بخواهند به انجمن سایت، ثبت نام،چت روم و قسمت های دیگر دسترسی پیدا کنند د ر کادر (برو به) که در صفحه مشاهده میکنید ، جستجو کنید >>
خانه » دانلود رمان عاشقانه » دانلود رمان جدید امانت عشق pdf
دانلود رمان جدید امانت عشق pdf

دانلود رمان جدید امانت عشق pdf

دانلود رمان جدید امانت عشق

دانلود رمان جدید امانت عشق

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب : اﻣﺎﻧﺖ ﻋﺸﻖ f.khosrav ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : i ﻣﻮﺿﻮع : ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺼﻞ اول : ﺑﺎزم ﻣﺜﻞ ﻫﺮ روز ﺻﺪاي ﻣﺎﻣﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ: . ﭘﺎﺷﻮ دﺧﺘﺮ ﻧﮑﻨﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاي ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯽ ؟ ﭘﺎﺷﻮ ﻣﺪرﺳﺖ دﯾﺮ ﺷﺪ … ﺷﺮاره… – ﺷﺮاره ﺑﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم.ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم.اوﻣﺪم ﺗﻮ آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﻣﻤﮑﻨﻪ از ﻗﯿﺎﻓﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم.دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﻢ رو ﺷﺴﺘﻢ و رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻣﺎن اﯾﻨﺎ . – ﺳﻼم!ﺳﻼم! . ﺳﻼم ﻣﺎﻣﺎن ﺟﺎن – ﻣﺎﻣﺎن . ﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰم – ﺑﺎﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪي ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاري ﻋﻤﻢ ﻣﺪرﺳﻪ داره ﻧﻪ؟ – آرش – ﻧﮕﺮان درس و ﻣﺸﻘﻢ ﺷﺪي ﯾﺎ ﺧﻮدم ﺑﺮادر ﺟﺎن؟ – ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎﻻ اﯾﻨﺪﻓﻌﻪ اﮔﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاد ﺣﻠﻮا رو اﻓﺘﺎدﯾﻢ. اوﻣﺪم ﺟﻮاﺑﺶ رو ﺑﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﮔﻔﺖ:ﺑﺲ ﮐﻦ دﯾﮕﻪ آرش ﺟﺎي ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﺘﻪ؟اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﭼﯿﻪ؟ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ، داره ﺑﻪ ﺧﺪا !ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ دو ﺗﺎ؟ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺑﺬارم ﺑﻪ ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﻮن ﺷﺪﯾﻦ اﺧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﯾﻪ زﺑﻮن ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ واﺳﻪ آرش در آوردم و ﻧﺸﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺎ.ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رو ﺧﻮردم و ﺳﺮﯾﻊ آﻣﺎده ﺷﺪم و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاﻓﻈﯽ رﻓﺘﻢ ﻣﺪرﺳﻪ. *** از در ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﺮك ﮐﺸﯿﺪم ﺗﻮ اﺗﺎق ﺳﺮاﯾﺪار ﻣﺪرﺳﻪ: – ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻼم ﺑﺎﺑﺎ!ﭼﻪ ﻃﻮري؟ﺻﺒﺢ زﯾﺒﺎي ﺑﻬﺎرﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ!

متنی از رمان::

ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻼم.دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﻮن ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﻧﺪاري دﺧﺘﺮ ﺟﻮن! – ﺑﻬﺎرم ﺑﺎﻵﺧﺮه از راه ﻣﯽ رﺳﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر. ﺧﻨﺪه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ دادم و رﻓﺘﻢ.داﺷﺘﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رو ﻣﺮور ﻣﯿﮑﺮدم و در ﮐﻼس رو در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮم ﺗﻮي ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﺑﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﻪ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﭘﺦ ﺑﻠﻨﺪي از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪم .ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺧﻮدش از ﺧﻨﺪه ﻏﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد. – دﯾﻮوﻧﻪ ﻧﻤﯿﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮم اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﯿﻮه ﻣﯿﺸﯽ؟ – ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺴﻬﺎ ﻧﺪارم! ﭼﻪ ﻗﺪر از ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ رو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮن! – از ﺟﻠﻮي در دﯾﺪﻣﺖ ﺑﺎز ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﯿﺬاﺷﺘﯽ!ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﻪ ﻣﺮدي زورت رو ﺑﻪ ﻫﻢ وزن ﺧﻮدت ﺑﺮﺳﻮن! – ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﺮو ﺑﭻ ﺑﻬﻢ ﺳﻼم ﮐﻨﻦ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ .ﺑﻌﺪ روم رو ﮐﺮدم ﺑﻪ ﯾﻠﺪا و رﯾﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﻨﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدن!ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﻮن ﺳﻼم ﮐﻨﻢ؟ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻦ؟ ﺳﻼم– رﯾﺤﺎﻧﻪ . ! ﻧﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻼم – ﯾﻠﺪا ﺧﻮﺑﻪ رﯾﺤﺎﻧﻪ آدم ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻧﻪ ﯾﻠﺪا!ﺑﻌﺪا ﺣﺴﺎﺑﺘﻮ ﻣﯽ رﺳﻢ!راﺳﺘﯽ ﺳﻮده ﮐﻮ؟ﻧﯿﻮﻣﺪه؟ . ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده – ﭘﺮﯾﺴﺎ دوزارﯾﻢ اﻓﺘﺎد و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎش اﯾﻨﺎ دﻋﻮاش ﺷﺪه اﻣﺎ ﭼﻮن ﺟﺰ ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰي ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﺮي دﺑﯿﺮﻣﻮن ﺑﺤﺚ و ﺧﻨﺪه رو ﺗﻤﻮم ﮐﺮدﯾﻢ. ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ رو از ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ زور ﺗﻤﻮم ﮐﺮدﯾﻢ.زﻧﮓ ﮐﻪ ﺧﻮرد ﻣﺜﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎ ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﻣﯽ ﺷﻦ رﯾﺨﺘﯿﻢ ﺑﯿﺮون.ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻠﻮي در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮا ﺑﻮد! رﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺘﯽ و ﺧﺪاﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﭘﺮي و رﯾﺤﺎﻧﻪ و ﯾﻠﺪا راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ راه ﺑﻮدم ﭼﻮن ﮐﻠﯽ ﺳﻮژه ﺧﻨﺪه داﺷﺖ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﺮﮐﺮه ﺧﻨﺪه ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ راه ﭘﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﻣﻮن رو ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﯾﻢ

 

دانلود فایل pdf

باکس دانلود
  امتیاز 4.50 ( 2 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  *

  code

  
  نودهشتیا
  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است