خانه » دانلود رمان » دانلود رمان روزھﺎی ﺑﺎ تو نودهشتیا
دانلود رمان روزھﺎی ﺑﺎ تو نودهشتیا

دانلود رمان روزھﺎی ﺑﺎ تو نودهشتیا

دانلود رمان روزھﺎی ﺑﺎ تو نودهشتیا

دانلود رمان روزھﺎی ﺑﺎ تو نودهشتیا

دانلود رمان روزھﺎی ﺑﺎ تو نودهشتیا

نام رمان : روزهای با تو

به قلم : foolad

تعداد صفحات :۹۶

 خلاصه رمان

دانلود رمان روزهای با تو دو دوست (سامیار و آریا) که تازه از خدمت سربازی اومدن، مادر آریا برای پسرش شرط میذاره که حتما باید در کنکور شرکت کنه و یه رتبه بالا بیاره.

اونا از طریق یه آگهی تو روزنامه متوجه میشن که اگه یه فیلم

خوب بسازن و فیلمشون مقام خوبی کسب کنه بدون کنکور وارد

دانشگاه میشن…. یه روز این دو دوست به یه آقایی که می خواستن

پیشنهاد ما

درکنارهم‌ارامند Raha_A کاربر انجمن نودهشتیا

عشق با طعم عسل | ✔Mania✔کاربر انجمن نودهشتیا

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﺪای ﭘﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭼﻔﺖ در ﺣﯿﺎط را ﺷﻨﯿﺪ ، ﺟﻠﻮی در اﯾﺴﺘﺎد و در ﺣﯿﺎط ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺮش را دﯾﺪ . -:ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ؟! آرﯾﺎ ﮐﻼه روی ﺳﺮش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم! ﺻﺪای ﺟﯿﻎ آرام ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﺶ را ﺟﻠﻮی دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﮕﺬارد ، وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از آن ﺟﯿﻎ ﺑﻨﻔﺶ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ، دﺳﺘﺶ را از ﺟﻠﻮی دﻫﺎن آرام ﺑﺮداﺷﺖ . ﺑﺎ ﻫﻢ وارد ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ. آرﯾﺎ:ﭼﺮا ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ؟ آرام : آﺧﻪ ﺟﺎﺧﻮردم . آرﯾﺎ:ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺎ ﺑﺨﻮری دﯾﮕﻪ ! ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮﺗﻮن ﻧﮑﺮدم آرام:ﮐﺎرت ﺧﯿﻠﯽ ﻟﻮس ﺑﻮد آرﯾﺎ ! .. ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻬﺮ روﯾﺶ را از آرﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش در را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ . ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا آرام در را ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ، ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ در رو ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻢ … آرﯾﺎ وارد ﺷﺪ و در آﻏﻮش ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ . آرﯾﺎ از ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ آرام ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮاری اﺗﺎﻗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ، ده و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ، ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﯾﮏ ﺧﻮاب اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ، روی ﺗﺨﺘﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ اش اﻧﺪاﺧﺖ ۳ ﺗﺎ ﻣﯿﺴﺪ ﮐﺎل داﺷﺖ ، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺷﻤﺎره ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻣﯿﺎر ﺑﻮد ، از ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ رﻓﺖ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﻧﺪاﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻻﻏﺮﮐﺮده ﺑﻮد و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎش ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮔﺸﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﭽﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﭙﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﮏ ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻔﯿﺪی ﭼﺸﻤﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدش ﺧﻨﺪﯾﺪ ، ﻣﮕﺮ ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟! … ﺑﺮﮔﺸﺖ ، ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ روی ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮش اﻓﺘﺎد ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺮدوﺷﯽ ) ﻣﺮاﺳﻢ روز آﺧﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ( ﺑﺎ ﺳﺎﻣﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ، در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ، ﺧﻨﺪه اش ﮔﺮﻓﺖ

پیشنهاد نودهشتیا

دانلود داستان دلبر بی نشان نودهشتیا

دانلود رمان راﯾﺎ نودهشتیا


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است