باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
خانه » دانلود رمان عاشقانه » دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh
دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

ﺑﻪ ﻧﺎم آرام وﺟﻮد
ﮐﺎش ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ روﯾﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ …
ﻣﯽ ﮔﻦ اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪه ﯾﮏ درد داره ، اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪوﻧﻪ ﻫﺰار و ﯾﮏ درد .. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯿﻢ ﺣﺎل ﻫﻤﻮ درک ﮐﻨﯿﻢ ! ﺷﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎل از اوﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺣﺲ و ﺣﺎل واﻗﻌﯽ و اﻧﺤﻨﺎی ﻟﺒﻤﻮن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ…. ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪم ﻧﻪ!.. دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﺪارﯾﻢ… ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺗﺼﻨﻌﯽ ، ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ رو ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از درون ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﻣﻮن ﻧﭙﺮﺳﻪ! وﻗﺘﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺪارﯾﻢ …. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﻣﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻣﻮن رو ﻣﯽ دﯾﻢ… !…. ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ ، اﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺨﯿﻠﯿﻤﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﯿﺪﯾﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزه.. ﻫﺮﭼﻘﺪرم ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻪ ، ﯾﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﻪ.. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮورﺷﺖ ﻣﯿﺪه… وﻟﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪون ﻣﻨﻄﻖ…ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯿﺠﺎ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ!… !.. ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی، و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﻧﺼﺎف ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻪ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ !… ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﯾﻖ آدﻣﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﺟﺎده ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﻮﻧﻪ … … ﯾﻪ ﭘﻮزﺧﻨﺪ رو ﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﻪ ، ﺣﺘﯽ ﻋﻼﯾﻘﯽ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ ی اول وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﺳﺖ …ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺪوم ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ؛ ﭼﻘﺪر زﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯿﺪه… ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮ زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ! ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ…ﻫﻤﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻢ ؛ ﺣﺘﻤﺎ دوﺑﺎره روﯾﺎﻫﺎﻣﻮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم!…. ﻏﺎﻓﻞ از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ …
ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪای ﺑﺎﻧﺪ رو ﺗﺎ ﺗﻪ زﯾﺎد ﮐﺮدم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺟﻠﻮ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم

پیشنهاد:

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان مام وطن,ساده ,سرسخت ,سرباز|محسن خدایاری

دانلو درمان یک قطره عشق|کاربر Nadia20A

دانلود رمان آدم و حوا|گیسو پاییز کاربر انجمن نودهشتیا

دانلود رمان عاشقی ممنوع|کاربر نودهشتیاGhazal

منبع:romankade.com
0
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

درباره admin :

*


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است