هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
کاربرانی که با تلفن همراه وارد سایت میشوند ، چنانچه که بخواهند به انجمن سایت، ثبت نام،چت روم و قسمت های دیگر دسترسی پیدا کنند د ر کادر (برو به) که در صفحه مشاهده میکنید ، جستجو کنید >>
خانه » دانلود رمان عاشقانه » دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh
دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

ﺑﻪ ﻧﺎم آرام وﺟﻮد
ﮐﺎش ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ روﯾﺎﻫﺎي ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ …
ﻣﯽ ﮔﻦ اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪه ﯾﮏ درد داره ، اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪوﻧﻪ ﻫﺰار و ﯾﮏ درد .. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯿﻢ ﺣﺎل ﻫﻤﻮ درك ﮐﻨﯿﻢ ! ﺷﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎل از اوﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺣﺲ و ﺣﺎل واﻗﻌﯽ و اﻧﺤﻨﺎي ﻟﺒﻤﻮن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ…. ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪم ﻧﻪ!.. دﺳﺘﯽ ﺑﺮاي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﺮاي ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﺪارﯾﻢ… ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺗﺼﻨﻌﯽ ، ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ رو ﭘﺎك ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از درون ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﻣﻮن ﻧﭙﺮﺳﻪ! وﻗﺘﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه اي ﻧﺪارﯾﻢ …. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﻣﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻣﻮن رو ﻣﯽ دﯾﻢ… !…. ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ ، اﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺨﯿﻠﯿﻤﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﯿﺪﯾﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزه.. ﻫﺮﭼﻘﺪرم ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻪ ، ﯾﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﻪ.. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮورﺷﺖ ﻣﯿﺪه… وﻟﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪون ﻣﻨﻄﻖ…ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯿﺠﺎ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ!… !.. ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدي، و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﻧﺼﺎف ﻣﺎﺟﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻪ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ !… ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﯾﻖ آدﻣﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﺟﺎده ي ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﻮﻧﻪ … … ﯾﻪ ﭘﻮزﺧﻨﺪ رو ﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﻪ ، ﺣﺘﯽ ﻋﻼﯾﻘﯽ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ ي اول وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﺳﺖ …ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺪوم ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ؛ ﭼﻘﺪر زﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯿﺪه… ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮ زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ! ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ…ﻫﻤﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻢ ؛ ﺣﺘﻤﺎ دوﺑﺎره روﯾﺎﻫﺎﻣﻮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم!…. ﻏﺎﻓﻞ از اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﯿﺮ …
ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪاي ﺑﺎﻧﺪ رو ﺗﺎ ﺗﻪ زﯾﺎد ﮐﺮدم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺟﻠﻮ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم

دانلود فایل pdf

 

باکس دانلود
  امتیاز 1.50 ( 2 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  *

  code

  
  نودهشتیا
  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است