لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
http://forum.98iia.com/
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » دانلود رمان عاشقانه » دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh
دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

دانلود رمان رویایی ممنوع|کاربر نودهشتیا sepidtgh

ﺑﻪ ﻧﺎم آرام وﺟﻮد
ﮐﺎش ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ روﯾﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ …
ﻣﯽ ﮔﻦ اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪه ﯾﮏ درد داره ، اوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪوﻧﻪ ﻫﺰار و ﯾﮏ درد .. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯿﻢ ﺣﺎل ﻫﻤﻮ درک ﮐﻨﯿﻢ ! ﺷﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎل از اوﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺣﺲ و ﺣﺎل واﻗﻌﯽ و اﻧﺤﻨﺎی ﻟﺒﻤﻮن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ…. ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪم ﻧﻪ!.. دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﺪارﯾﻢ… ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺗﺼﻨﻌﯽ ، ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ رو ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از درون ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﻣﻮن ﻧﭙﺮﺳﻪ! وﻗﺘﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺪارﯾﻢ …. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﻣﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻣﻮن رو ﻣﯽ دﯾﻢ… !…. ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ ، اﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺨﯿﻠﯿﻤﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﯿﺪﯾﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزه.. ﻫﺮﭼﻘﺪرم ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻪ ، ﯾﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﻪ.. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮورﺷﺖ ﻣﯿﺪه… وﻟﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪون ﻣﻨﻄﻖ…ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯿﺠﺎ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ!… !.. ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی، و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون اﻧﺼﺎف ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻪ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ !… ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﯾﻖ آدﻣﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﺟﺎده ی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﻮﻧﻪ … … ﯾﻪ ﭘﻮزﺧﻨﺪ رو ﻟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﻪ ، ﺣﺘﯽ ﻋﻼﯾﻘﯽ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ ی اول وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﺳﺖ …ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺪوم ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ؛ ﭼﻘﺪر زﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯿﺪه… ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮ زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ! ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ…ﻫﻤﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻢ ؛ ﺣﺘﻤﺎ دوﺑﺎره روﯾﺎﻫﺎﻣﻮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم!…. ﻏﺎﻓﻞ از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ …
ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪای ﺑﺎﻧﺪ رو ﺗﺎ ﺗﻪ زﯾﺎد ﮐﺮدم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺟﻠﻮ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم

دانلود فایل pdf

 
با عضويت در انجمن نودهشتيا از سايت خودتون حمايت کنيد

مي خواهي با اينترنت رايگان کلي رمان دانلود کني؟
با دانلود اپيليکيشن سروش و پيوستن به کانال نودوهشتيا با ادرس

https://sapp.ir/98iaroman

به راحتي و بصورت کاملا رايگان دانلود کنيد

اگه باور نداري کافيه با يک سيم کارت بدون شارژ و بسته وارد سروش بشي و دانلود کني

قرعه کشي هفتگي يک گيگ اينترنت براي اعضاي کانال
لينک دانلود اپليکيشن سروش
دانلود سرويش براي اندرويد کليک کنيد

دانلود سروش براي اي يو اس کليک کنيد

اگر خواستار حذف این رمان از سایت هستید از بخش تماس با ما در ارتباط باشید.
امتیاز 2.33 ( 3 رای )
اشتراک گذاری مطلب


نودهشتیا
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است