خانه » دانلود رمان عاشقانه » دانلود رمان ریحانه نودهشتیا
دانلود رمان ریحانه نودهشتیا

دانلود رمان ریحانه نودهشتیا

دانلود رمان ریحانه نودهشتیا

دانلود رمان ریحانه نودهشتیا

دانلود رمان ریحانه نودهشتیا

 

نام رمان: ریحانه

نویسنده:زهرا سلیمانی

ژانر: عاشقانه

 pdfتعداد صفحات :۳۶۹

خلاصه:ژاﻧﺮ : ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، درام ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺧﻼﺻﻪ ای از رﻣﺎن : دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ آدﻣﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﺘﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻫﻦ اﺳﺖ … ﺗﺎ ﺑﻪ اﺧﺮش ﻧﺮﺳﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ از ﻫﻤﺎن اول اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهای … ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ درﻣﺎن ﻧﺪارد. ﭘـﻮک ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ . ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ از وﺟـﻮدﻣﺎن را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ … ﻓﻘﻂ ﯾـﮏ درﻣﺎن دارد ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯿـﺎﯾﺪ، ﺑﻤﺎﻧـﺪ …

رمان عاشقانه :درﻣﯿﺎن ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ … ﮔﺎه ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮداری … ، ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن را داری، دﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد . دﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺮا، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮ ﺷﮑﻮﻫﯽ دﯾﮕﺮ روﻧﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ . ﮔﺎه ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ، ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ؟ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا از ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮی ، روی ﺗﻮ را ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯽ دﯾﺪم، ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ زدﻧﺖ را ﺑﯽ ﻗﯿﺪ، و ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺘﺖ ﮐﻪ ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺎد، و ﭘﻮزﺧﻨﺪ زدﻧﺖ را ﮐﻪ، ﻋﺠﯿﺐ ، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺮد ؟ ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﯽ دﯾﺪم و ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ دادم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻫﺴﺘﯽ . ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : « ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﮐﺮد، ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺎن ﻣﺮا، آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮد ؟ »

* رﯾﺤﺎﻧﻪ * … ۱۳۷۲ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ، ﻣﻮﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ اش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮده و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﯿﺲ از اﺷﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد . ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ آرﻣﯿﻦ ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ، ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ . ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮ

 

ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ . ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻪ ی ﺑﺰرگ آرﻣﯿﻦ ) ﻣﻬﺮی ( اﺳﺖ. او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ اول را ﻧﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ . دوﺑﺎره ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺗﺰﯾﯿﻦ و ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج آرﻣﯿﻦ، در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق اﻓﺘﺎد . ﻗﻄﺮه ﻫﺎی اﺷﮑﺶ ﻏﻠﺘﺎن از روی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪش ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺨﺶ و ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ . آﺳﻤﺎن ﺟﺮﻗﻪ زد . آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻫﻤﺪردی، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮد . ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎران ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از دﯾﺪ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻄﺮه ای دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ . آرام آرام ﺷﺪت اﺷﮑﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ . ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ازدواج آرﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺘﺎ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎورش ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد . ﻓﮑﺮش راﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺘﺎ، ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ازدواﺟﺶ را ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از دادن ﮐﺎرت ازدواﺟﺶ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود . ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زاﻧﻮ زد . در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺎن اﺷﮏ رﯾﺨﺖ . ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ روی ﻋﮑﺲ ازدواج ﺧﻮدش و آرﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد . ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﮑﺲ دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻔﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ اﺟﺎزه رﯾﺨﺘﻦ داد . ﭼﺎﻧﻪ اش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﺮزش ﮐﺮد . ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ . ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﭼﻬﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻨﺪان آرﻣﯿﻦ در ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ﮐﺸﺪار و ﺷﺪت اﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ . دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﯽ ﺣﺎل ﺑﺮ روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ، ﻣﺸﺖ ﮐﺮد . ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎد . ﭼﺸﻤﺎن آﺑﯽ اش از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ . ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ، از ﭼﺸﻤﺎن آرﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ . ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد . ﻗﺪم دﯾﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺖ . دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را ﺑﺮدارد . ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را ﺑﺮداﺷﺖ . ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه آرﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ . ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﯾﺒﺶ ﺷﺪ . ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل داﺷﺖ ﺗﻘﺎﺻﺶ را ﭘﺲ ﻣﯽ داد . دﻧﺪان ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ زﯾﺎدی ﮐﻪ در وﺟﻮدش ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﺳﺨﺖ ﺑﻪ روی ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ داد . آرام و زﻣﺰﻣﻪ وار از ﻣﯿﺎن دﻧﺪان ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اش ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آرﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻏﺮﯾﺪ : _ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮم ﺑﯿﺎری … ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ … ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ زن دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻢ . اﻣﺎ … اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم. آب دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮرت داد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ دوﺑﺎره اﺷﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ . در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اداﻣﻪ داد

پشنهاد نودهشتیا:

جلد دوم این رمان در حال تایپ می باشد جلد دوم کیند

دانلود رمان حکم اجباری

دانلود رمان تخته سیاه

منبع:romankade.com
17+
امتیاز 5.00 ( 4 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون ۱۵ نظر ثبت شده است.

 1. سلام
  جلد دوم رو کی میگذارید؟

  2+
 2. سلام من میخام دانلودش کنم چرا باز نمیشه؟پی دیفه؟

  1+
 3. به معنای واقعی فوق العاده بود… لذت بردم.. فقط خانوم سلیمانی از کاربرای انجمن هستن ولی شما ذکر نکردید

  1+
 4. عالی بود . فقط از خانم سلیمانی تقاضا دارم هرچه زودتر جلد دوم رو هم تموم کنن و توی سایت بزارن

  2+
 5. سلام .
  برنامه اندرویدش مشکل داره . همش وسط کلمه ها علامت سواله . لطفا درستش کنید

  1+
 6. سلام رمان قشنگیه لطفا جلددوم رو زودتر بزارید ممنون

  2+
 7. لطفا جلد دومش بدارید سریعتر ممنونم ازتون

  1+
 8. سلام چرا دانلود نمیشه؟

  0
 9. سلام زهرا جونم رمانت فوق العادس❤❤

  2+
 10. 1+

*


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است