حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
کاربرانی که با تلفن همراه وارد سایت میشوند ، چنانچه که بخواهند به انجمن سایت، ثبت نام،چت روم و قسمت های دیگر دسترسی پیدا کنند د ر کادر (برو به) که در صفحه مشاهده میکنید ، جستجو کنید >>
خانه » رمان اجتماعی » دانلود رمان زندگی عسلی من نودهشتیا
دانلود رمان زندگی عسلی من نودهشتیا

دانلود رمان زندگی عسلی من نودهشتیا

دانلود رمان زندگی عسلی من نودهشتیا

دانلود رمان زندگی عسلی من نودهشتیا

دانلود رمان زندگی عسلی من نودهشتیا

زﻣﺎﻧﻪ ﭘﻨﺪي ازادوارداد ﻣﺮا زﻣﺎﻧﻪ را ﭼﻮ ﻧﮑﻮ ﺑﻨﮕﺮي ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺪﺳﺖ ب روز ﻧﯿﮏ ﮐﺴﺎن ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻏﻢ ﻧﺨﻮري ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺗﻮ آرزوﻣﻨﺪﺳﺖ

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮري ك ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻃﺮف در ورودي ﯾﮏ ﺗﯿﮏ از ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ در ﻣﯽ اوردم اول ﻣﻘﻨﻌﻤﻮ ﺑﻌﺪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮﻣﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪم ﺑﻪ در اﺗﺎق ﺷﻠﻮارﻣﻢ در اورده ﺑﻮدم ﻣﺎﻣﺎن ﺗﻮ اﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮر و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ ﻋﻮض ﮐﺮدم اوﻣﺪم داﺧﻞ ﻫﺎل و روﺑﺮو ﮐﻮﻟﺮ اﯾﺴﺘﺎدم ﯾﻪ ذره ك ﺧﻨﮏ ﺗﺮ ﺷﺪم رﻓﺘﻢ داﺧﻞ آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺳﺮش داﺧﻞ دﯾﮓ ﺑﻮر داﺷﺖ دﯾﮓ و ﻫﻢ ﻣﯿﺰد ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﯿﻄﻨﺖ اﻣﯿﺰ زدم و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ:ﺳﻼااااااااام ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺟﻮري ﭘﺮﯾﺪ ك ﺳﺮش ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ي ﻫﻮد ﺧﻮرد ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮي ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮﻣﻮ ﭘﻘﯽ زدم زﯾﺮ ﺧﻨﺪه ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﮐﻔﮕﯿﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ب ﺳﺮ ﺑﺎ اﺧﻢ داﺷﺖ ﻧﮕﺎم ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ژﺳﺘﺶ ﺻﺪاي ﺧﻨﺪﻣﻮ از روي ﺻﺪا دار
ب روي ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻤﻮ و ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ك زﯾﭗ دﻫﻦ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺎز ﺑﻮد ﻧﮕﺎش ﮐﺮدم و ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻋﯿﻦ ﺷﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﺰ وﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدم ﻣﻦ:ﭼﯿﺰه ﻣﺎﻣﺎن :ﭼﯿﺰه ﻣﻦ:ﭼﯿﺰه دﯾﮓ ﻣﺎﻣﺎن :ﭼﯿﺰه دﯾﮓ ﻣﻦ :ﭼﯿﺰه آﻫﺎن چ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﺪي
ﻣﺎﻣﺎن ي اﺑﺮوﺷﻮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎﻻ و ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮاد ﮐﺎرﺗﻮ ﻣﺎس ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﺶ ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻬﺮه ﻣﻮ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﺮدﻣﻮ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎاﻣﺎاان ﻣﺎﻣﺎن :ﻗﯿﺎﻓﺘﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺮك ﻧﮑﻦ ﯾﺎدم ﻧﻤﯿﺮه ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدي ﻣﻦ :ﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﭼﯿﺸﺶ ﻣﺎﻣﺎن :ﺟﯿﺶ ﺑﭽﻪ ﺷﺎﺷﻮ ﻣﻦ:ﻣﺎااﻣﺎن ﻣﺎﻣﺎن:ﯾﺎﻣﺎن از ﻟﺤﻦ ﻣﺎﻣﺎن ﺧﻨﺪم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﯿﻨﺠﻮري از آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﺻﺪاي در اوﻣﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﺑﺎﺳﺖ ﻣﺎﻣﺎن :ﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰم ﭘﺲ ﺣﺪﺳﻢ درﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺎﺑﺎﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ:ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻮووم ﺑﻌﺪم ﺻﺪا ﻣﺎﭼﺸﻮن اوﻣﺪ ﻣﻨﻢ ك اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻮووووﯾﺞ رﻓﺘﻢ ﻃﺮف در ورودي ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺎن داﺷﺖ ﮐﺖ ﺑﺎﺑﺎ رو ﻣﯿﺬاﺷﺖ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﻦ:ﺳﻼم ﺑﺎﺑﺎااا ﺑﺎﺑﺎ:ﺳﻼم دﻟﻘﮏ ﺧﻮدم ﭼﻄﻮري ﺗﻮ ﺗﭙﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ اون ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﻢ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد ﺑﺎ ﭼﻬﺮ ه ي دﻣﻎ و ﻟﺐ و ﻟﻮ ﭼﻪ ي اوﯾﺰون ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮﺑﻢ ﺑﺎﺑﺎﻟﭙﻤﻮ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﯽ ﺗﻮ ﮔﻠﻢ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ از ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺜﺎرش ﮐﺮدم ﭼﻘﺪ دوﺳﺘﺸﻮن داﺷﺘﻢ ﻣﺎﻣﺎن :ﺧﯿﻞ ﺧﺐ ﺑﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎﺗﻮﻧﻮ ﺑﺸﻮرﯾﻦ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﻧﺎﻫﺎر
ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺷﻪ اي ﮔﻔﺘﯿﻤﻮ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﻃﺮف ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮاﺗﺎﻗﻢ ﺑﺎﺑﺎ ام رﻓﺖ ﻃﺮف ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﺧﻞ ﻫﺎل رﻓﺘﻢ داﺧﻞ رﻓﺘﻢ ﻃﺮف روﺷﻮﯾﯽ و ﺷﯿﺮ و ﺑﺎز ﮐﺮدم دﺳﺘﺎﻣﻮ ﺷﺴﺘﻢ ﺻﻮرﺗﻤﻮ ي اب زدم ﺳﺮﻧﻮ ﺑﺎﻻﮐﺮدم داﺧﻞ اﯾﯿﻨﻪ ي ﻧﮕﺎه ب ﺧﻮدم اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﯾﻪ ﻣﺸﺖ اب داﺧﻞ اﯾﯿﻨﻪ رﯾﺨﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ ﮐﺮم ﺑﺎزﯾﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ب ﭼﻬﺮه ي ﺧﻮدم ﺧﯿﺮه ﺷﺪم ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﺎﯾﯽ درﺷﺖ ﻗﻬﻮه اي ﺗﯿﺮه اﺑﺮو ﮐﻤﻮﻧﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﮋه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻠﻮه اي ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎي ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ دار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﺎﻣﺎن ك دﯾﮓ ﺻﺪاش ﺑﺎ ﺟﯿﻎ ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺒﻮد از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪم: ﺻﺎاااااﯾﯿﯿﯿﻦ
ﯾﺎدم اوﻣﺪﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﺮ و ﺑﺴﺘﻤﻮ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪم. رﻓﺘﻢ ﺗﻮ آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدن رﻓﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮام ﺑﺸﻘﺎب و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺬا ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻣﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮدم. داﺷﺘﯿﻢ ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺨﺒﺮ از درﺳﺎ ﺻﺎﯾﻦ

 

دانلود فایل pdfبا عضویت در انجمن نگاه دانلود از سایت خودتون حمایت کنید

می خواهی با اینترنت رایگان کلی رمان دانلود کنی؟
با دانلود اپیلیکیشن سروش و پیوستن به کانال نودوهشتیا با ادرس

https://sapp.ir/98iaroman

به راحتی و بصورت کاملا رایگان دانلود کنید

اگه باور نداری کافیه با یک سیم کارت بدون شارژ و بسته وارد سروش بشی و دانلود کنی

قرعه کشی هفتگی یک گیگ اینترنت برای اعضای کانال
لینک دانلود اپلیکیشن سروش
دانلود سرویش برای اندروید کلیک کنید

دانلود سروش برای ای یو اس کلیک کنید


باکس دانلود
  امتیاز 2.00 ( 4 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  *

  code

  
  نودهشتیا
  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است