به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
کاربرانی که با تلفن همراه وارد سایت میشوند ، چنانچه که بخواهند به انجمن سایت، ثبت نام،چت روم و قسمت های دیگر دسترسی پیدا کنند د ر کادر (برو به) که در صفحه مشاهده میکنید ، جستجو کنید >>
خانه » دانلود رمان عاشقانه » دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا
دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

دانلود رمان فصل باد بادک ها نودهشتیا

ډٚٲًڃ ٕبهشه ٙيڇ ي ځٶشڈ :ثٍِٿ ډیٚی ډی هَی. ؿی ٍي ٽٍ ىٍٕز ډی ٽىىي یب ََ ثـٍ َب « یٍ سپٍ ىٕش٘ ىاىڇ ي اىاډٍ ىاىڇ :ډبىٍثٍِځڈ ډی ځٶز » وٺبٙی ډی ٽٚىي، ثٍِٿ ٽٍ ٙيوي ثٍ ىٕز ډیبٍن ؿی ثیٚشَ ٕٮی ډی ٽَىڇ اُڇ ىيٍسَ ََ . سپٍ ٍي ٍيی ُډیه دَر ٽَى ي ځًٍٙ ی ډًٽز ٍي ځَٵز ډی ٙي .ثیَين ٍٵشڈ ي اُ ٥جٺٍ ی ثبلا ٽٍ ډوًٞٛ ٽلآ َبی ځَيَی ثًى، ؿىي سب ثـٍ َمٖه ثیَين ٽٚیيڇ ي دبییه ايډيیڈ .ډٮمًلاً ثـٍ َب ثب َڈ ثُشَ اٍسجب٣ ثَٹَاٍ ډی ٽىىي يڅی ؿًن ډؼیي . ػياٗ ٽَىٌ ثًىوي .اډب ایه ػيایی اُ َمٍ ؿیِی ٍي كڄ ومی ٽَى ، ثٺیٍ ٍي اًیز ډی ٽَى ىٹیٺٍ10 ؿٚمی ډَاٹت ثًىڇ .اډب ثٍ 4 ثـٍ َب ډٚٲًڃ ٕبهشه ٙپڄ َبی ثی ډٮىی ثًىوي ي ډه وپٚیي ٽٍ ډؼیي آىڇ آَىی یپی اُ دََٖب ٍي هَاة ٽَى ي ثب٭ض ٙي يٕ٤ ٽبًٍٙن ىهبڅز ٽىڈ . – ډؼیي ػبن !ثجیه ىيٕشز ٍي وبٍاكز ٽَىی. ډًَبی دَٖثـٍ ٍي ٽٍ ُیَ څت ثٍ ډؼیي ٵل٘ ډی ىاى، وبُ ٽَىڇ ي ځٶشڈ :٭یجیی وياٌٍ .ىيثبٌٍ ثب َڈ ډی ٕبُیڈ .ډؼیي َڈ ٽمټ ډی ٽىٍ .ډڂٍ وٍ ډؼیي؟ ىي ىٕز ډًَبٗ ٍي ٽٚیي .ىهشَی ٽٍ آيٍىٌ ثًىڇ ػیٰ ػیٰ ډی ََ ثٍ ٥َٳ دَٖ َؼًڇ ثَى ي ثب ٽَى ي ډه ىٕز َبی ډؼیي ٍي ډلپڈ ځَٵشٍ ثًىڇ ٽٍ وشًوٍ ډًَب ٍي ثپٍٚ يڅی يڃ ومی ٽَى .یٍ ځبُ إبٕی َڈ اُ ٕب٭يڇ ځَٵز ٽٍ ثٍ ُيٍ ػچًی ىاى ُىوڈ ٍي ځَٵشڈ .ثبلاهٌَ ػيا ٙيوي ي ثب ٽمټ یٍ هبوڈ ىیڂٍ آٍيډًٚن ٽَىیڈ .اُ ایه اسٶبٷ َب ٍيُی ؿىي ثبٍ ډی اٵشبى ي ثَای َمٍ ٭بىی ٙيٌ ثًى ثٍ وبؿبٍ ثـٍ َب ٍي ثٍ ٽلإًٚن ثَځَىيويڇ ي ثٺیٍ ی ٍيُ ٍي ثٍ يٍُٗ ي ثبُی سًی كیب٣ ثب ثـٍ َبی ثٍِځشَ ځٌٍيويیڈ ٽٍ ډؼیي َڈ اُ اين كبڃ ي ًَا ىٍايډي. ٍٵز .ثب ایىپٍ 206 يٹشی اُ ىٍ ډًٍٕٖ هبٍع ډی ٙيڇ وبهًىآځبٌ وڂبَڈ ثٍ ٕمز ػبی دبٍٻ ! ایه َڈ اُ اډَيُ « ډ٦مئه ثًىڇ ویٖز. یٍ ه٤ ثچىي ٍيی ىٍ ٍاوىيٌ ٽٚیيٌ ٙيٌ ثًى .ثب هًىڇ ځٶشڈ . ؿىي ُىځی َبی ډبٙیىڈ ٽڈ وجًى ََ .» ٭مَا

با عضویت در انجمن نگاه دانلود از سایت خودتون حمایت کنید

می خواهی با اینترنت رایگان کلی رمان دانلود کنی؟
با دانلود اپیلیکیشن سروش و پیوستن به کانال نودوهشتیا با ادرس

https://sapp.ir/98iaroman

به راحتی و بصورت کاملا رایگان دانلود کنید

اگه باور نداری کافیه با یک سیم کارت بدون شارژ و بسته وارد سروش بشی و دانلود کنی

قرعه کشی هفتگی یک گیگ اینترنت برای اعضای کانال
لینک دانلود اپلیکیشن سروش
دانلود سرویش برای اندروید کلیک کنید

دانلود سروش برای ای یو اس کلیک کنید


امتیاز 3.73 ( 11 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون 2 نظر ثبت شده است.

  1. سلام
    اول از همه این رمان زیبا رو تحسین کنم.
    به عنوان خواننده یه انتقاد کوچولو میکنم بعد عاشقانه رمان خیلی تمیز و بی اشکال بود اما بعد معمایی رمان کمی غیرعادی گیج کننده بود به طوری که خواننده بعد از خواندن کامل رمان بازم سردرگم است. اگر معمای رمان کمی دقیق تر و عمیق تر بود به طور قطع داستان بسیار جذاب تر میشد.

  2. واقعا داستان الکی تمام شد

*

code


نودهشتیا
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است