دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
رماان
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » رمان جدید » دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا
دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

انجمن نودهشتیارمان

دانلود رمان قرار نبود ۹۸iaسایت نودهشتیارمان جدید

قسمتی از رمان::-ﻣﺮگ !ﭼﻪ دردﺗﻮﻧﻪ؟ ﺷﺒﻨﻢ ﻣﻴ ﻮن ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ: -ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ؟ ﺑﺮ ﻳﻦ ﺑﻴﺮون؟ -ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﻼﻏﻢ؟ -ﺗﻮ اﮔﻪ ﺑ ﻴﻞ زن ﺑﻮد ی ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﻮ ﺑ ﻴﻞ ﻣﻲ زد ی. ﺧﻨﺪه ام ﮔﺮﻓﺖ .واﻗﻌﺎً ﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ دﻟ ﻴﻞ ﻣﺴﺨﺮه ا ی آوردم ﺑﺮا ی رﻓﺘﻨﻢ .ﻣﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻮدم .از ﻫﻤﻪ اﺷﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم .ﻗﺒﻼً ﻫﺎ ﺷﺎ ﻳﺪ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدم و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻮن ﻣ ﻲ ذاﺷﺘﻢ وﻟ ﻲ دﻳ ﮕﻪ اﻳﻨﻜﺎرو ﻫﻢ ﻧﻤ ﻲ ﻛﺮدم .ﺣﺘﻲ ﻻﻳﻖ ﻓﺤﺶ ﺷﻨﻴ ﺪن ﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ازﻧﻈﺮ ﻣﻦ !ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﻢ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ دوﺳﺖ ﺷﺪ وﻟ ﻲ اﻳﻨﻘﺪر ﺟﻨﮓ اﻋﺼﺎب ﺑﺮاش درﺳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻴﺨﻴ ﺎل ﺷﺪ. ﺷﺒﻨﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻳﻜ ﻲ از ﭘﺴﺮا ی ﻓﺎﻣﻴﻼﺷﻮن ﺑﻮد و ﻛﻼً ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛ ﻲ ﻧﮕﺎه ﻣ ﻲ ﻛﺮد اوﻧﻮ ﺷﺒ ﻴﻪ اردﻻن ﻣ ﻲ دﻳﺪ. ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴ ﺸﻪ ﺳﺮ ا ﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺴﺨﺮه اش ﻣ ﻲ ﻛﺮد ﻳﻢ .ﺑﻨﻔﺸﻪ زد ﺗﻮ ﺳﺮم و ﮔﻔﺖ: -ﻫﻮ ی ﻛﺠﺎﻳﻲ ؟ ﻧﻜﻨﻪ ﺧﺒﺮﻳ ﻪ؟ ﻫﻢﺣﺮﻓﺎ ی ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ زﻧﻲ ﻫﻢ ﻣ ﻲ ر ی ﺗﻮ ﻓﻜﺮ؟ ﻣﺎﺷﻴ ﻨﻮ روﺷﻦ ﻛﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ: -ﺑﺮو ﺑﺎﺑﺎ دﻟﺖ ﺧﻮﺷﻪ !ﺧﺒﺮم ﻛﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﺧﺒﺮ ﻫﺮ ﭼ ﻲ ﭘﺴﺮه ﺑﻴﺎرن ﺑﺮام. ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻲ زاﻳﺪ اﻟﻮﺻﻔ ﻲ ﮔﻔﺖ: -اﻣﺸﺐ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻧﮕﺎﻫ ﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﺮدﻳ ﻤﻮ زدﻳﻢ زﻳﺮ ﺧﻨﺪه .ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮔﻔﺖ: – ﺧﻨﮕﻮل ﻫﻨﻮز ﺷﺐ ﻧﺸﺪه! ﺷﺒﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺗ ﻲ ﺧﻮدش ﺧﻨﺪ ﻳﺪ و ﮔﻔﺖ: -ﺧﺐ ﺑﺎﺑﺎ …اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ؟ -ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ! -آخ ﺟﻮن ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ! -ﺳﺮ و ﮔﻮﺷﺎت ﻣ ﻲ ﺟﻨﺒﻪ؟ ﺑﺒﻴ ﻨﻢ ﻗﺮاره اردﻻن ﺑ ﻴﺎد ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮن؟ -درد و ﻣﺮض ﺗﻮ ﺟﻮﻧﺖ !ﻧﺨﻴﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﭼ ﻲ ﺗﻮﺗﻮﺋﻪ ﻣ ﻲ ﻳﺎد ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن .اﻣﺸﺐ ﺷﺎم ﻣﻬﻤﻮن ﻣﻦ. ﻣﻦ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻫﻮرا ﻳﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ﭘﺮﺳ ﻴﺪ: -ﻛﺠﺎ؟ -ﭘﺎﺗﻮق … -ﺑﮕﻮ اﻳ ﻮل! ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟ ﻴﻎ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ: – اﻳ ﻮل!

 

پیشنهاد:

دانلود رمان قرار نبود کاربر نودهشتیا

دانلود رمان بانوی قصه کاربر نودهشتیا beste

دانلود رمان گناهکار کاربر نودهشتیا

دانلود رمان دلنوشته های من کاربر نودهشتیا مفرانه

دانلود رمان ان روز های خوش کاربر نودهشتیا شکوفه

 دانلود رمان جدید
رمان

دانلود رمان عاشقانه

رمان عاشقانه

دانلود کتاب بیشعوری

برای دانلود ادرس زیر کلیک کنید
امتیاز 3.25 ( 8 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

توجه داشته باشید برای دانلود روی (دانلــود با فرمـت پــی دی اف (pdf) ) کلیک کنید باکس دانلود

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. بهترین رمان هایی بود که تا حالا خوندم


نودهشتیا
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
سئو سایت