خانه » رمان غمگین » دانلود رمان گلبرگ نودهشتیا
دانلود رمان گلبرگ نودهشتیا

دانلود رمان گلبرگ نودهشتیا

دانلود رمان گلبرگ نودهشتیا

دانلود رمان گلبرگ نودهشتیا

دانلود رمان گلبرگ نودهشتیا

دانلود رمان گلبرگ نودهشتیا

این رمان به دلیل چاپی بودن لینک مورد نطر حذف شد

دانلود رمان  نودهشتیا

خوبه پس بریم به مامان خبرقبولیموبدم …توچراپکری …
نازی حرفی نزد.منم چون هنوزلباس بیرون تنم بود.دروبستم باهم رفتیم خونشون بایداین خبرخوبوزودتربه مامان بدم .
ـ هی نازی نگفتی چه مرگته ؟نکنه اجازه نمیدن بری زنجان؟
ـ نه موضوع این نیست …
ـ پس چیه توکه حالا خوشحال بودی
جوابی ندا.به خونشون رسیدیم دربازبودباهم واردشدیم …
گل روبادیدن من گریه کنان خودشوانداخت توبغلم اخمی کردم ینی چی شده .توبغلم گریه می کردکلافه اونو ازخودم جداکردم …
ـ گل روچیه چیشده ؟/؟؟؟
مامان نازی مرضیه خانوم واردحیاطشدرضاتوبغلش بود….وای خدامامان کو؟؟؟نکنه مریض شده؟به چهرهی خیس گل روخیرهشدم قلبم آتیش گرفت .شونه هاشوگرفتم
ـ گل رومامان مریض شده
حرفی نزدفقط گریه میکرد…به طرف مرضیه خانوم رفتم رضاروازبغل گرفتم بانگرانی گفتم
ـ چی شده ؟توروخدایکی جواب منوبه؟
گل روروی زمین نشست.باگریه گفت
ـ بابا…بابا…
باباچی؟به طرفمرضیه خانم چرخیدم .
ـ چی شده ؟
باناراحتی جواب داد.
ـ والاچی بگم …راستش بابات…بابات…ازروداربست افتاده پایین …الانم بیمارستانه …
وای سرم گیج رفت براینکه نقش برزمین نشم چون رضاتوبغلم بود.نشستم زمین … وای خدا طبقه ی چندم ساختمان پنج طبقه بود..
گیج ومنگ بودم.
نازی سریع دستموگرفت
ـ زنست گلی زندس…
به مرضیه خانم نگاه کردم
ـ راستشوبگیدزندس..؟
ـ مرضیه خانم رضاروازم گرفت .
ـ اره دخترم …مامانتم رفته پیشش
نیروموجمع کردم وبلندشدم .
باگرفتن آدرس ازدرزدم بیرون گل رودنبالم دوید
ـ آبجی بزارمنم بیام
به طرفش چرخیدم
ـ نه توبرومواظب رضاباش من زودبرمی گردم ..
گل روباگریه برگشت منم تاسرخیابان دویدم به اولین ماشین دست تکان دادم اولین باری بودسوارماشین شخصی می شدم .بابام ازهرچیزی برام مهم تربود.به بیمارستان که رسیدم کرایه روحساب کردم دوبارتاداخل بیمارستان دویدم بعدازکمی پرس جوبه اتاق عمل رسیدم …مامان داشت گریه می کرد.دویدم طرفش

این رمان به دلیل چاپی بودن لینک مورد نطر حذف شد

پیشنهاد ما

دانلود رمان آفرت نودهشتیا

منبع:romansara.org منبع:romankade.com
24+
باکس دانلود
    امتیاز 3.00 ( 4 رای )

    
    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است