تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
کاربرانی که با تلفن همراه وارد سایت میشوند ، چنانچه که بخواهند به انجمن سایت، ثبت نام،چت روم و قسمت های دیگر دسترسی پیدا کنند د ر کادر (برو به) که در صفحه مشاهده میکنید ، جستجو کنید >>
خانه » رمان جدید » دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا
دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

 • دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا
دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دﺧﺘﺮ ﻫﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف آن ﻃﺮف ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯿﺸﺎن ﺧﺎﻟﻪ ام را ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﭼﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎت ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﻓﺸﺎرش ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺮد و ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺮدم و ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺷﺪه ي ﺧﺎﻧﻮم ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم و ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم و ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم. – ﻋﺰﯾﺰ دل ﺧﺎﻟﻪ ،ﺑﺴﻪ ، ﺧﺴﺘﻪ اي. *** ﺻﺪاي آﻫﻨﮓ را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪم و ﻣﺎژﯾﮏ اﻫﺪاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺎ را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮدم. دﯾﻮراﻫﺎي ﮐﻠﺒﻪ ﭘﺮ از ﺣﺮف ﺑﻮد… ﭘﺮ از ﺣﺮف دل… دﺳﺘﯽ ﺗﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ در ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﻦ در ﮔﺸﻮدم و ﮐﯿﺎرش ﺑﺎ آن ﮐﺮاوات ﮐﺞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻫﺎي ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮده روﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎ آن ﻇﺮف ﻏﺬا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد. روي دوﭘﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﺮق ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ و ﺑﺲ. – ﭼﺮا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪي؟ – ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﮔﻔﺖ. و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﺎرف را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ. و ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻮدي ﻫﺎي ﻗﯿﮋش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ ﻣﻦ دﻋﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم اﯾﻦ  داﺷﺘﻢ و دﻟﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ آراﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ. *** ﻗﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮدم و ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﻪ ي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎرم را داﺷﺖ ﺑﺮاي ﮐﻮزت واراﻧﻪ ﺧﻢ و راﺳﺖ ﺷﺪن. – دﯾﺸﺐ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ؟ …. – ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺣﺮف زدم و ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﺮدم. …. – دﻟﻢ واﺳﻪ ﭘﺮي ﺗﻨﮓ ﺷﺪه…- اون وﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻫﺎ دور ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺪوﺋﯿﺪم اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﺎل ، ﻃﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﻢ داﺷﺖ. ….. – راﺳﺘﯽ ﻃﻨﺎز ﻫﻢ داره ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻪ… …. – ﮐﺎش ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻦ. …. ﻗﺎﺷﻖ را ﮐﻨﺎر ﺑﺸﻘﺎب درون ﺳﯿﻨﯽ ﮔﺬاردم و ﺗﻦ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪم و آﻗﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﺮه ي وﺟﻮدم ﺑﻮد. ﺗﻮي درﮔﺎه اﺗﺎق رو ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻦ ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻢ.

 

 

دانلود فایل pdfبا عضویت در انجمن نگاه دانلود از سایت خودتون حمایت کنید

می خواهی با اینترنت رایگان کلی رمان دانلود کنی؟
با دانلود اپیلیکیشن سروش و پیوستن به کانال نودوهشتیا با ادرس

https://sapp.ir/98iaroman

به راحتی و بصورت کاملا رایگان دانلود کنید

اگه باور نداری کافیه با یک سیم کارت بدون شارژ و بسته وارد سروش بشی و دانلود کنی

قرعه کشی هفتگی یک گیگ اینترنت برای اعضای کانال
لینک دانلود اپلیکیشن سروش
دانلود سرویش برای اندروید کلیک کنید

دانلود سروش برای ای یو اس کلیک کنید


باکس دانلود
  امتیاز 3.83 ( 12 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  *

  code

  
  نودهشتیا
  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است