هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
انجمن نودهشتیا
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » رمان جدید » دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا
دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

  • دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا
دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دﺧﺘﺮ ﻫﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف آن ﻃﺮف ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯿﺸﺎن ﺧﺎﻟﻪ ام را ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﭼﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎت ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻓﺸﺎرش ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺮد و ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺮدم و ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺪه ی ﺧﺎﻧﻮم ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم و ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم و ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪم. – ﻋﺰﯾﺰ دل ﺧﺎﻟﻪ ،ﺑﺴﻪ ، ﺧﺴﺘﻪ ای. *** ﺻﺪای آﻫﻨﮓ را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪم و ﻣﺎژﯾﮏ اﻫﺪاﯾﯽ ﭘﺮﯾﺎ را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮدم. دﯾﻮراﻫﺎی ﮐﻠﺒﻪ ﭘﺮ از ﺣﺮف ﺑﻮد… ﭘﺮ از ﺣﺮف دل… دﺳﺘﯽ ﺗﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ در ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﻦ در ﮔﺸﻮدم و ﮐﯿﺎرش ﺑﺎ آن ﮐﺮاوات ﮐﺞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮده روﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎ آن ﻇﺮف ﻏﺬا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد. روی دوﭘﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﺮق ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ و ﺑﺲ. – ﭼﺮا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪی؟ – ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﻦ ﮔﻔﺖ. و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺎرف را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ. و ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻮدی ﻫﺎی ﻗﯿﮋش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ ﻣﻦ دﻋﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم اﯾﻦ  داﺷﺘﻢ و دﻟﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ آراﻣﺶ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ. *** ﻗﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮدم و ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﻪ ی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎرم را داﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﻮزت واراﻧﻪ ﺧﻢ و راﺳﺖ ﺷﺪن. – دﯾﺸﺐ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ؟ …. – ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺣﺮف زدم و ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﺮدم. …. – دﻟﻢ واﺳﻪ ﭘﺮی ﺗﻨﮓ ﺷﺪه…- اون وﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻫﺎ دور ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺪوﺋﯿﺪم اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﺎل ، ﻃﺎﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﻢ داﺷﺖ. ….. – راﺳﺘﯽ ﻃﻨﺎز ﻫﻢ داره ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻪ… …. – ﮐﺎش ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻦ. …. ﻗﺎﺷﻖ را ﮐﻨﺎر ﺑﺸﻘﺎب درون ﺳﯿﻨﯽ ﮔﺬاردم و ﺗﻦ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪم و آﻗﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﺮه ی وﺟﻮدم ﺑﻮد. ﺗﻮی درﮔﺎه اﺗﺎق رو ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻦ ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻢ.

 

 

پیشنهاد:

دانلود رمان ﻃﻼﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارزاﻧﻨﺪ نودهشتیا

دانلود رﻣﺎن ﻫﺮﻣﯿﺲ نودهشتیا

دانلود رمان ارث بابا بزرگ نودهشتیا

دانلود رمان هبوط نودهشتیا

دانلود رمان آخرین برف زمستان نودهشتیا

دانلود رمان جدید
رمان

دانلود رمان عاشقانه

رمان عاشقانه

دانلود کتاب بیشعوری

برای دانلود ادرس زیر کلیک کنید
امتیاز 3.73 ( 22 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

توجه داشته باشید برای دانلود روی (دانلــود با فرمـت پــی دی اف (pdf) ) کلیک کنید باکس دانلود

تاکنون 2 نظر ثبت شده است.

  1. سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین

  2. این داستان نیاز داره اولش حسابی با دقت خوند که شخصیت ها تو ذهن بشینن. در نهایت خیلی خیلی زیبا بود و دلنشین. سبک نوشتن این کتاب خیلی خاصه. درود بر شما نویسنده گرامی


نودهشتیا
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است